Splošni prodajni in dobavni pogoji

 1. Splošno

1.1. Ti Splošni prodajni in dobavni pogoji predstavljajo sestavino vsake prodajne pogodbe, v kateri kot pogodbena stranka na strani prodajalca nastopa družba Zupanič d.o.o., Ulica kneza Koclja 23, 2000 Maribor (v nadaljevanju: »Zupanič d.o.o.«), na strani kupca pa naročnik blaga (v nadaljevanju: »Stranka«).

1.2. V primeru neskladja med predmetnimi Splošnimi prodajnimi in dobavnimi pogoji in določili prodajne pogodbe, prevladajo določila prodajne pogodbe, če je ta sklenjena v pisni obliki.

 1. Sklenitev in vsebina pogodbe

2.1. Stranko oddano naročilo (ponudba) zavezuje do njegovega sprejetja ali zavrnitve s strani družbe Zupanič d.o.o. Ko Stranka naročilo odda, jo naročilo preneha zavezovati šele, če družba Zupanič d.o.o. naročila ne potrdi niti po poteku dodatnega 14 dnevnega roka, ki ga Stranka dodatno postavi družbi Zupanič d.o.o. v priporočenem pismu. Rok iz prejšnje povedi začne teči, ko družba Zupanič d.o.o. prejme priporočeno pismo, s katerim Stranka postavi dodatni rok.

2.2. Šteje se, da je prodajna pogodba sklenjena, ko Stranka od družbe Zupanič d.o.o. prejme potrditev naročila v pisni obliki, oziroma ko Stranka in Zupanič d.o.o. skleneta posebno prodajno pogodbo, in ko Stranka plača aro (v kolikor je ta v prodajni pogodbi dogovorjena).

2.3. Pogodbeni stranki sta soglasni, da je vsebina pogodbe sestavljena iz potrjenega naročila in predmetnih splošnih pogojev. Vsa naročila in dogovori med pogodbenima strankama so veljavni le, če jih pooblaščena oseba družbe Zupanič d.o.o. pisno potrdi in podpiše ter zavezujejo le v obsegu, ki izhaja iz pisne potrditve družbe Zupanič d.o.o. Naročila oddana v ustni obliki in kasnejše spremembe naročil veljajo pod pogojem, da so pisno potrjeni s strani družbe Zupanič d.o.o. Enako velja glede zagotovljenih lastnosti blaga. Molk družbe Zupanič d.o.o. v nobenem primeru ne predstavlja potrditve naročila ali sklenitve pogodbe. Uporaba splošnih pogojev poslovanja Stranke je izrecno izključena, razen v primeru pisne potrditve uporabe takšnih pogojev s strani družbe Zupanič d.o.o. To velja četudi družba Zupanič d.o.o. izvrši naročilo ob poznavanju drugačnih splošnih pogojev poslovanja Stranke.

2.4. Družba Zupanič d.o.o. si v teku dobavnega roka pridržuje pravico do konstrukcijskih in oblikovnih sprememb lastnosti blaga. Podatki v opisih blaga o močeh, težah, obratovalnih stroških, hitrostih, itd. se obravnavajo kot približki. V ponudbah, potrditvah naročil ali v drugih dokumentih naveden podatek glede prazne teže blaga lahko zaradi proizvodnega procesa odstopa od dejanskega do +/-5%.

 1. Cene

3.1. Vse cene so neto cene v EUR franko tovarna, brez DDV, popustov, tovornine, embalaže, prevoza, poštnine, carin, pristojbin, drugih javnih dajatev in morebitnih zavarovalnih premij. Zvišanja cen zaradi zvišanja proizvodnih stroškov se fakturirajo dodatno. V primeru, da družba Zupanič d.o.o. v času med sklenitvijo pogodbe in dobavo blaga, cene blaga, za katero se vodi cenik, zviša, je družba Zupanič d.o.o. upravičena zvišati že dogovorjeno ceno za znesek, za katerega so se v času med sklenitvijo pogodbe in dobavo blaga zvišale cene v ceniku. Pri ostalem blagu, zlasti pri blagu, ki je bilo izdelano po meri Stranke, velja cena, navedena v potrditvi naročila, s tem, da je družba Zupanič d.o.o. upravičena poleg dogovorjene cene zaračunati tudi zvišanja dejanskih stroškov v času med sklenitvijo pogodbe in dobavo blaga.

3.2. Vse stranske stroške pogodbe, kot so stroški financiranja, stroški za ustanovitev zavarovanja terjatve za plačilo kupnine, takse, obresti in podobno, nosi Stranka.

 1. Plačilni pogoji

4.1. Računi zapadejo v plačilo v roku, kot je naveden na računu, če tega ni pa v 8 dneh po prejemu računa, razen če se pogodbeni stranki pisno dogovorita za drugačne plačilne pogoje. Stroške izvršitve nakazila se zavezuje poravnati stranka. Ob prekoračitvi plačilnega roka je družba Zupanič d.o.o. upravičena obračunati zakonske zamudne obresti.

4.2. Znesek v višini 10% celotne vrednosti blaga je Stranka dolžna plačati ob sklenitvi prodajne pogodbe, ta znesek pa se šteje kot ara. Ara se pri izpolnitvi pogodbe všteje v kupnino ali Stranki vrne. V kolikor ni dogovorjeno drugače, se ara všteje v kupnino.

4.3. V primeru zamude s prevzemom blaga s strani Stranke, ki traja več kot 14 koledarskih dni odkar Stranka prejme obvestilo o tem, da je blago pripravljeno za prevzem, ima družba Zupanič d.o.o. Stranki pravico zaračunati vse stroške, ki ji bodo nastali zaradi zamude s prevzemom blaga s strani Stranke, vključno s stroškom stojnine, ki za vsak dan zamude znaša 10,00 EUR. Prav tako ji lahko dodatno zaračuna tudi pogodbeno kazen, ki za vsak dan zamude znaša 0,5% od zneska vrednosti blaga.

4.4. Družba Zupanič d.o.o. čeke in menice sprejme le na podlagi predhodnega pisnega dogovora s Stranko in le kot zavarovanje obveznosti plačila in ne namesto izpolnitve obveznosti plačila.

4.5. Če se pogodbeni stranki dogovorita za plačilo v obrokih in Stranka s plačilom obroka zamuja več kot osem dni, nemudoma in brez predhodnega opomina zapade v plačilo celotna plačilna obveznost Stranke, obenem pa družba Zupanič d.o.o. pridobi upravičenje, da enostransko odstopi od pogodbe. Stranka glede blaga, ki je v njeni posesti, nima pridržne pravice in ne more pobotati svojih morebitnih nasprotnih terjatev do družbe Zupanič d.o.o. Stranka še posebej ne sme zadržati plačila zapadlih obveznosti iz razloga garancijskih zahtevkov.

4.6. Stranka lahko plačilne obveznosti veljavno izpolni le družbi Zupanič d.o.o. ali osebi, ki jo ta izrecno pooblasti za izterjavo. Stranka se strinja, da se vsa z njene strani izvršena plačila najprej vračunajo za odplačilo obresti, nato za odplačilo nadomestnih delov in šele na koncu za odplačilo kupnine.

4.7. V primeru da je Strank več, za obveznosti odgovarjajo nerazdelno.

 1. Pridržna pravica

5.1. Brez poseganja v nadaljnje zakonite pravice ali v druge dogovore, ima družba Zupanič d.o.o. do izpolnitve vseh zahtevkov do Stranke, ki izhajajo iz celotnega poslovnega razmerja med Stranko in družbo Zupanič d.o.o., pridržno pravico glede vseh stvari, ki so v posesti družbe Zupanič d.o.o.

 1. Pridržek lastninske pravice

6.1. Blago ostane do popolne izpolnitve vseh obveznosti Stranke iz pogodbe iz naslova plačila kupnine v lasti družbe Zupanič d.o.o.

6.2. Stranka se zavezuje na zahtevo prodajalca nemudoma, najkasneje pa v dveh delovnih dneh od prejema pisne ali ustne zahteve družbe Zupanič d.o.o. na svoje stroške overiti svoj podpis na prodajni pogodbi in overjen izvod pogodbe izročiti družbi Zupanič d.o.o. najkasneje naslednji delovni dan po overitvi ali ji ga naslednji delovni dan po overitvi posredovati s priporočenim pismom s povratnico. Kolikor Stranka blaga še ni prejela, ima družba Zupanič d.o.o. pravico do prejema overjenega izvoda pogodbe blago zadržati na stroške Stranke dokler ji ta overjenega izvoda overjene pogodbe ne izroči.

6.3. Stranka se strinja, da se pridržek lastninske pravice v primeru vozil, ki jih je potrebno registrirati, zabeleži v ustrezni javni knjigi (registru), registracijskem dokumentu oziroma prometnem dovoljenju in na vozilu. Družba Zupanič d.o.o. je do popolne izpolnitve vseh obveznosti Stranke iz pogodbe upravičena zadržati originalno potrdilo o skladnosti vozila (homologacijo). V primeru, da bi na vozilo posegla tretja oseba, mora Stranka o tem s priporočenim pismom nemudoma obvestiti družbo Zupanič d.o.o. Stranka brez pisnega soglasja družbe Zupanič d.o.o. blaga ni upravičena prepuščati v uporabo tretjim osebam, ga odsvojiti ali obremeniti. Stranka mora družbo Zupanič d.o.o. nemudoma obvestiti o spremembi prebivališča, poslovnega naslova ali rubežu blaga. Če zaradi dejanj Stranke, ki so v nasprotju s to določbo, npr. zaradi razpolaganja z blagom, ki je še vedno v lasti družbe Zupanič d.o.o., za Stranko nastanejo zahtevki do tretjih oseb, Stranka takšne zahtevke že sedaj odstopa družbi Zupanič d.o.o. Stranka se zaveže družbi Zupanič d.o.o. povrniti vse stroške v zvezi z uveljavljanjem zahtevkov proti tretjim osebam.

6.4. Na zahtevo družbe Zupanič d.o.o. mora Stranka v času učinkovanja pridržka lastninske pravice blago za polno vrednost zavarovati proti vsem škodnim dogodkom, vključno s požarom, in zavarovalne police vinkulirati v korist družbe Zupanič d.o.o.

6.5. Stranka je v času učinkovanja pridržka lastninske pravice dolžna blago vzdrževati v ustreznem stanju in vsa potrebna popravila – razen v nujnih primerih – prepustiti v izvedbo v servisnih delavnicah, ki jih družba Zupanič d.o.o. potrdi kot ustrezne.

6.6. V primeru, da Stranka blago s soglasjem družbe Zupanič d.o.o. odsvoji tretji osebi pred plačilom vseh svojih obveznosti, Stranka že sedaj vse svoje pravice in terjatve do tretje osebe iz naslova takšne odsvojitve (zahtevek za plačilo kupnine, pridržek lastninske pravice, itd.) odstopa družbi Zupanič d.o.o. (podaljšan pridržek lastninske pravice). Stranka mora o odstopu teh terjatev obvestiti tako tretjo osebo, kateri se blago odsvoji, kot tudi družbo Zupanič d.o.o.

6.7. V primeru, da stranka ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti, lahko družba Zupanič d.o.o. uveljavi svoja upravičenja iz naslova pridržka lastninske pravice kot tudi lastninskopravno varstvo, kolikor bi bilo to potrebno. Stranka se strinja, da bo družbi Zupanič d.o.o. v primeru neizpolnitve svojih pogodbenih obveznosti nemudoma prostovoljno omogočila odvzem blaga, katerega lastnik je družba Zupanič d.o.o., in priznava, da odvzem blaga ne predstavlja odstopa od pogodbe, temveč predstavlja zgolj ukrep za zavarovanje plačila, razen če družba Zupanič d.o.o. izrecno ne izjavi drugače. Zaradi takšnega odvzema blaga Stranki, Stranka do družbe Zupanič d.o.o. nima nobenih odškodninskih zahtevkov, zahtevkov za znižanje kupnine ali kakršnihkoli drugih zahtevkov.

6.8. Stranka se strinja, da v primeru odvzema blaga, na katerem je dogovorjen lastninski pridržek, trenutno vrednost vozila ugotovi sodni cenilec za motorna vozila, ki ga določi družba Zupanič d.o.o.

6.9. Kolikor se za odvzeto blago najde drug zainteresiran kupec in bi bila potrebna ponovna prodaja tega blaga, se izkupiček iz prodaje, zmanjšan za stroške prodaje, kot so npr. provizija, stroški cenitve, popravila, itd., uporabi za pokritje odprtih terjatev družbe Zupanič d.o.o., preostanek pa se izroči Stranki. Stranka se izrecno odpoveduje drugačnemu unovčenju blaga in kakršnimkoli nadaljnjim zahtevkom.

 1. Dobava

7.1. Dobavni roki niso zavezujoči in so zgolj informativne narave, kolikor niso izrecno dogovorjeni kot fiksni dobavni roki. Stranka lahko zaradi zamude z dobavo v skladu z veljavno zakonodajo odstopi od pogodbe le v primeru, da je dobavni rok prekoračen za več kot tri mesece. Stranka se v primeru prekoračitve dobavnega roka izrecno odpoveduje vsem nadaljnjim odškodninskim zahtevkom, zahtevkom za znižanje kupnine in vsem morebitnim drugim zahtevkom do družbe Zupanič d.o.o.

7.2. Dobavni rok prične teči s sklenitvijo pogodbe. Če Stranka pred dobavo v kateremkoli časovnem trenutku spremeni naročilo (zahteva drugačno različico blaga), prvotno dogovorjeni dobavni rok ne velja več.

7.3. Družba Zupanič d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti v primeru višje sile, zlasti, vendar ne izključno za nastop okoliščin v tovarnah proizvajalca ali v tovarnah proizvajalčevih dobaviteljev, kot so motnje v proizvodnji, stavke, izprtja, popolna ali delna ustavitev proizvodnje iz kateregakoli razloga, vojna, notranji nemiri, epidemije in pandemije, naravne nesreče, ekstremni vremenski pogoji, oblastni ukrepi in podobno.

7.4. Družba Zupanič d.o.o. si pridržuje pravico odstopiti od pogodbe ali zahtevati predplačilo, če po potrditvi naročila in pred dobavo izve za gospodarske okoliščine Stranke, zaradi katerih utemeljeno domneva, da bi bila pravočasna izpolnitev njenih terjatev lahko ogrožena.

 1. Prehod nevarnosti

8.1. Nevarnost popolnega ali delnega uničenja, poslabšanja, poškodovanja, izgube, izginotja ali zaplembe blaga, preide na Stranko:

a) pri dobavah franko tovarna: s prejemom obvestila o pripravljenosti blaga za prevzem,
b) pri pošiljanju blaga: z zapustitvijo obrata dobavitelja, ne glede na to, kdo opravlja prevoz,
c) z izročitvijo blaga Stranki ali z njegove strani imenovani ali pooblaščeni tretji osebi,
d) v primeru zamude s prevzemom blaga s strani Stranke.

 1. Izročitev

9.1. Zupanič d.o.o. po končanju blaga Stranko o tem obvesti na dogovorjen način (po telefonu, elektronsko na e-mail kot dogovorjen v pogodbi ali po pošti). Kraj in način izročitve oziroma prevzema blaga je določen v pogodbi. Stranka ali z njene strani pooblaščena tretja oseba lahko v osmih dneh po prejemu obvestila o tem, da je blago pripravljeno, blago pregleda na dogovorjenem prevzemnem mestu. Stranka se pravici pregledati blago molče odpove, če pregleda ne opravi v navedenem roku ali če izda nalog za odpremo. V takšnem primeru se šteje, da je blago dobavljeno brez napak in skladno s pogodbo in prevzeto z izročitvijo Stranki ali njenemu pooblaščencu.

9.2. Stranka je zavezana, da blago takoj in v celoti pregleda. Pri pregledu ugotovljene napake mora Stranka družbi Zupanič d.o.o. nemudoma sporočiti v pisni obliki. Če stranka te obveznosti v celoti ali delno ne izpolni ali je ne izpolni pravočasno, ni upravičena do uveljavljanja garancijskih, odškodninskih in katerihkoli drugih zahtevkov do družbe Zupanič d.o.o.

9.3. Napake, ki se pokažejo kasneje, mora Stranka družbi Zupanič d.o.o. prav tako nemudoma sporočiti v pisni obliki. Če stranka te obveznosti v celoti ali delno ne izpolni ali je ne izpolni pravočasno, ni upravičena do uveljavljanja garancijskih, odškodninskih in katerihkoli drugih zahtevkov do družbe Zupanič d.o.o.

9.4. Uveljavljanje garancijskih zahtevkov je pogojeno s tem, da Stranka v celoti upošteva vsa navodila proizvajalca in družbe Zupanič d.o.o. glede ravnanja z blagom. Garancija je prav tako pogojena s tem, da Stranka blago strokovno ustrezno uporablja in skladišči. Dokazno breme glede izpolnjevanja tega pogoja v primeru spora nosi Stranka.

9.5. V primeru neizpolnitve zapadle obveznosti Stranke iz pogodbe, še posebej obveznosti plačila kupnine ali prevzema vozila, ima družba Zupanič d.o.o. pravico, da po preteku dodatnega roka 14 dni, ki ga Stranki v elektronskem sporočilu, poslanem na elektronski naslov, ki ga Stranki določita v pogodbi ali po pošti, kolikor Stranka elektronskega naslova nima ali ga ne navede, postavi za izpolnitev zapadle obveznosti, odstopi od pogodbe in zadrži prejeto aro, ali pa vztraja pri izpolnitvi obveznosti in zahteva odškodnino zaradi neizpolnitve pogodbe, aro pa v to odškodnino (vključno z izgubljenim dobičkom) všteje ali Stranki vrne,. Zadržana ara ne izključuje pravice družbe Zupanič d.o.o. do tega, da od Stranke uveljavlja še morebitno dodatno nastalo škodo in dejanske stroške, ki jih je zaradi kršitve pogodbe s strani Stranke, utrpela.

V kolikor ara v prodajni pogodbi ni dogovorjena, v primeru neizpolnitve zapadle obveznosti Stranke iz pogodbe, še posebej obveznosti plačila kupnine ali prevzema vozila, ima družba Zupanič d.o.o. pravico, da po preteku dodatnega roka 14 dni, ki ga Stranki v elektronskem sporočilu, poslanem na elektronski naslov, ki ga Stranki določita v pogodbi ali po pošti, kolikor Stranka elektronskega naslova nima ali ga ne navede, postavi za izpolnitev zapadle obveznosti, bodisi odstopi od pogodbe in zahteva pogodbeno kazen v višini 30% dogovorjene kupnine, bodisi vztraja pri izpolnitvi obveznosti in zahteva odškodnino zaradi neizpolnitve pogodbe, vključno z izgubljenim dobičkom. Plačilo pogodbene kazni ne izključuje pravice družbe Zupanič d.o.o. do tega, da od Stranke uveljavlja še morebitno dodatno nastalo škodo in dejanske stroške, ki jih je zaradi kršitve pogodbe s strani Stranke, utrpela.

9.6. Družba Zupanič d.o.o. ima pravico (in ne dolžnosti) nadomestne dele vzeti nazaj, če Stranka zahtevo in utemeljitev za njihovo vračilo poda v 14 dneh od njihovega prevzema. Družba Zupanič d.o.o. je dolžna v roku 8 dni od prejema takšne zahteve s strani Stranke izrecno izjaviti, da je nadomestne dele pripravljena vzeti nazaj. Stranka ima pravico nadomestne dele družbi Zupanič d.o.o. vrniti šele, ko prejme izjavo družbe Zupanič d.o.o. iz prejšnje povedi. Družba Zupanič d.o.o. ima za namen kritja svojih administrativnih stroškov pravico, da Stranki zniža dobropis za 10% zaračunane bruto cene. Vračilo nadomestnih delov, ki so bili izdelani po meri Stranke, ni mogoče.

 1. Garancija in odgovornost

10.1. Družba Zupanič d.o.o. garancijo za brezhibnost materiala in izdelave priklopnikov, nadgradenj ali posebnih vozil, ki ustreza vsakokratnemu stanju tehnike, daje za največ prevoženih 250.000 kilometrov ali rok dveh let, kar se zgodi prej.

10.2. Vsi garancijski zahtevki ugasnejo po preteku dveh let. Če Stranka pridobi dodatne, torej preko tega roka veljavne garancijske pakete, zanjo veljajo pogodbeno določeni pogoji.

10.3. Stranka mora za ohranitev garancijskih zahtevkov opraviti prvi servis v petih tednih ali po največ 10.000 prevoženih km od dneva prevzema vozila. Prvi servis vozila sme opraviti le pooblaščeno strokovno servisno osebje. Servisna knjižica vsebuje podatke o točkah za kontrolo in vzdrževanje, tako, da so ti podatki dostopni tudi Stranki oziroma lastniku vozila.

10.4. Stranka mora za ohranitev garancijskih zahtevkov opravljati letne servisne preglede. Letni servisni interval znaša 12 mesecev ali 125.000 km od dneva prevzema vozila. Letni servis sme opraviti le s strani proizvajalca pooblaščeni serviser. Toleranca za izvedbo letnega servisa znaša 3 mesece ali 30.000 km. Toleranca ne velja za prvi servis (5 tednov oz. 10.000 km). Toleranca se ne more prenesti v naslednje leto. Vse dele, ki se hitro obrabijo, je treba vzdrževati in zamenjati ločeno in glede na njihovo stanje. Uporabiti se smejo le originalni rezervni deli. Vsaka vgradnja in uporaba rezervnih delov, ki ne izhajajo od originalnih proizvajalcev, šteje za nestrokovno popravilo. Stranka nosi stroške zamenjave neoriginalnih rezervnih delov in stroške povezanih popravil, ki so potrebna zaradi vgradnje in uporabe neoriginalnih rezervnih delov. Prav tako Stranka nosi vso škodo, ki bi nastala zaradi vgradnje neoriginalnega rezervnega dela.

10.5. Stranka mora garancijske zahtevke prijaviti oz. uveljaviti v pooblaščeni delavnici proizvajalca v roku osmih dni po ugotovitvi pomanjkljivosti. Garancijski zahtevki so omejeni na dokazljive napake v konstrukciji, materialu ali proizvodnji, ki niso posledica običajne obrabe. Pri uveljavljanju garancijskih zahtevkov mora Stranka obvezno predložiti servisno knjižico proizvajalca. Proizvajalec garancijo izpolni po izbiri, ali s popravilom delov z napako, brez stroška poštnine ali tovornine za Stranko, ali z zamenjavo delov z napako z novimi deli, brez stroška poštnine ali tovornine za Stranko. V primeru utemeljenih garancijskih zahtevkov proizvajalec zamenja le material z napako. Garancija ne velja za lom stekla. Garancija za lak velja zgolj, če gre za komponente vozila, na katerih se poškodbe laka lahko pripišejo napakam v materialu ali proizvodnji.

10.6. Garancija ne velja, če Stranka ne upošteva navodil proizvajalca za pravilno uporabo in ravnanje z blagom (navodila za uporabo, servisna knjižica, dodatna dokumentacija). Garancija še zlasti ne velja, če:

 • Stranka ni upoštevala določil v navodilih za uporabo in servisnih knjižicah,
  • Stranka blaga ni uporabljala v skladu z namenom uporabe,
  • je Stranka prekoračila dopustno skupno maso ali osno obremenitev vozila,
  • je Stranka pomanjkljivo vozilo še naprej uporabljala in če Stranka napake ni prijavila v roku osmih dni po ugotovitvi napake,
  • Stranka ni opravila prvega servisa,
  • je Stranka vozilo v prvih dveh mesecih čistila s parnim čistilnikom ali s čistilnikom na visoki pritisk,
  • Stranka ni opravila letnega servisa,
  • Stranka servisnih in vzdrževalnih del ni opravila na pooblaščenih servisnih mestih,
  • Stranka ni poskrbela za to, da so opravljena servisna dela vnesena v servisno knjižico,
  • Stranka za relevantno obdobje ni pridobila garancijskega paketa,
  • Stranka je vozilo spremenila s pomočjo nepooblaščenih oseb ali vgradila rezervne dele, ki niso certificirani,
  • Stranka je na vozilu opravila nedopustne predelave,
  • Stranka je z vozilom transportirala agresivna sredstva (npr. kisline, lužine, itd.) brez dovoljenja družbe Zupanič d.o.o.

10.7. Stranka garancijskih zahtevkov ne more uveljavljati zaradi običajne obrabe in za poškodbe, ki so posledica malomarnosti, nestrokovnega ravnanja ali havarij.

10.8. Stranka garancijskih zahtevkov ne more uveljavljati pri nakupu rabljenih vozil.

10.9. Družba Zupanič d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za transport blaga pri dobavi blaga franko tovarna.

10.10. Družba Zupanič d.o.o. ne prevzema odgovornosti za uničenje, izginotje ali poškodbe blaga zaradi požara, vode, vloma, tatvine, ropa ali zaradi kateregakoli drugega vzroka, ki ga ni mogoče pripisati družbi Zupanič d.o.o.

 1. Nadomestilo škode

11.1. Odškodninska odgovornost družbe Zupanič d.o.o. je omejena na primere naklepa in hude malomarnosti. Družba Zupanič d.o.o. ne odgovarja za lahko malomarnost, to je za neskrbnost ali nepazljivost posebno skrbne osebe, kot tudi za posledične škode, izvirajoče iz posebnih okoliščin, finančne izgube, nedosežene prihranke, izgubo obresti, za škode, ki izvirajo iz zahtevkov tretjih oseb proti Stranki in za posredne škode. V primeru zamude z dobavo iz kateregakoli razloga, družba Zupanič d.o.o. ne odgovarja za škodo ali druge zahtevke Stranke, razen v primerih hude malomarnosti.

11.2. Blago nudi le tisto varnost, ki jo Stranka lahko pričakuje na podlagi predpisov o registraciji, navodil za uporabo, navodil proizvajalca oziroma dobavitelja o ravnanju z blagom in vzdrževanju blaga ter drugih navodil, zlasti upoštevajoč opravljanje rednih servisnih pregledov.

11.3. Stranka je seznanjena s tem, da so podatki v opisih blaga o močeh, težah, obratovalnih stroških, hitrostih blaga itd. približne vrednosti, ki so nezavezujoče.

11.4. Za presojo morebitnih odškodninskih ali garancijskih zahtevkov je upravičena pooblaščena delavnica proizvajalca ali z njene strani pooblaščeni partner, ki ugotavlja ustrezne podatke, potrebne za presojo takšnih zahtevkov (npr. branje elektronskih aparatov za zapisovanje podatkov). Stranka se zavezuje, da bo za namen presoje odškodninskih in garancijskih zahtevkov dopustila vse potrebne preiskovalne ukrepe.

 1. Varstvo podatkov

12.1. Za zaupnost elektronsko posredovanih podatkov veljajo enaka načela kot za ostale poslovne transakcije pogodbenih partnerjev.

12.2. Stranka soglaša, da družba Zupanič d.o.o. vse osebne podatke, ki jih zbere v okviru pogodbenega razmerja, obdeluje (tudi z avtomatiziranimi sredstvi), na način, da jih zbira, pridobiva, ureja, shranjuje, priklicuje, vpogleduje, uporablja, razvršča in povezuje. Osebni podatki, ki jih Družba Zupanič obdeluje so ime, priimek, včasih tudi službena telefonska številka in službeni elektronski naslov zaposlenega pri Stranki.

12.3. Stranka je odgovorna, da so osebni podatki posameznikov zbrani in posredovani zakonito (v skladu s Splošno Uredbo). Stranka mora poskrbeti tudi, da so posamezniku posredovane vse informacije iz 13. člena Splošne Uredbe.

12.4. Namen obdelave in posredovanja podatkov je izpolnitev naročil in varovanje svojih pravic ter pravnih koristi. Osebni podatki niso razkriti nobenemu uporabniku.

12.5. Družba Zupanič d.o.o. podatke uporablja izključno za navedena namena. Družba Zupanič d.o.o. osebne podate hrani za čas trajanja pogodbenega razmerja in morda tudi dlje skladno z zakonsko določenim obdobjem hrambe, za namen uveljavljanja zahtevkov ali obrambe pred zahtevki. Družba Zupanič d.o.o. upošteva načela urejene obdelave in shranjevanja podatkov. Družba Zupanič d.o.o. s podatki, za katere velja zakonodaja o varstvu zasebnosti podatkov, ustrezno ravna in ima v ta namen sprejet pravilnik o varovanju osebnih podatkov. Družba Zupanič bo osebne podatke obdelovala ob upoštevanju Splošne uredbe EU o varstvu podatkov in zakonodaje.

12.6. Kontaktna oseba za varovanje osebnih podatkov v Družbi Zupanič d.o.o. je na voljo preko elektronskega naslova boris@zupanic.si. Posameznik lahko od družbe Zupančič d.o.o. zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki. Posameznik lahko ugovarja obdelavi in zahteva prenos podatkov. Posameznik ima tudi pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu.

12.7. Pravice, ki jih imajo posamezniki, na katere se osebni podatki nanašajo in način njihove uresničitve (Politika zasebnosti) so podrobneje opisani na spletni strani www.zupanic.si.

12.8. Družba Zupanič d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za smernice ali ukrepe tretjih oseb za varstvo podatkov, katerih spletna mesta ali funkcije so dostopne prek povezav na spletnih straneh družbe Zupanič d.o.o.

 1. Varstvo pravic intelektualne lastnine

13.1. Vse avtorske in pravice intelektualne lastnine do citatov, ilustracij, načrtov, risb, standardov, grafikonov, diagramov, fotografij, izračunov, brošur, katalogov, modelov, orodij in drugih dokumentov ter pomožnega materiala in blagovne znamke, ki so bili Stranki posredovane bodisi na nosilcih podatkov, v tiskani obliki ali kot material za pripravo tiska ali za tisk, so pridržane.

13.2. Brez izrecnega soglasja imetnika pravic intelektualne lastnine Stranka teh predmetov ali njihove vsebine ne sme dajati na razpolago ali v uporabo tretjim osebam ali jih razmnoževati ali dati v razmnoževanje tretji osebi.

13.3. Stranka je dolžna predmete, dokumente in nosilce podatkov, ki so našteti v točki 13.1.na zahtevo družbe Zupanič d.o.o. v celoti vrniti in, kadar je to primerno, vse njihove kopije uničiti, če jih Stranka ne potrebuje več ali če pogajanja ne privedejo do sklenitve pogodbe.

 1. Končne določbe

14.1. Vsako nesoglasje, spor ali zahtevek, ki izvira iz pogodbe ali teh splošnih pogojev, je v zvezi z njo oz. njimi ali izvira iz kršitve pogodbe ali teh splošnih pogojev, prenehanja pogodbe ali neveljavnosti, bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno; če pa to ne bo mogoče, bosta spor predložili v reševanje stvarno pristojnemu sodišču po sedežu družbe Zupanič d.o.o.

14.2. V primeru, da bi bil posamezen del teh Splošnih prodajnih in dobavnih pogojev neveljaven, to ne vpliva na veljavnost ostalih določb. Posamezen neveljaven del se nadomesti s takšnim veljavnim določilom, ki je najbližje prvotnemu namenu. Za veljavnost, razlago in izpolnitev teh Splošnih prodajnih in dobavnih pogojev, kot tudi vsa pravna razmerja med družbo Zupanič d.o.o. in Stranko, še posebej za spore, izhajajoče iz pogodb, se uporablja izključno slovensko pravo. Uporaba kolizijskih norm mednarodnega zasebnega prava in uporaba prava ZN o mednarodni prodaji blaga sta izključeni. Za pogodbeni jezik je dogovorjen slovenski jezik.

14.3. Za vprašanja, ki niso urejena s prodajno pogodbo in s temi Splošnimi prodajnimi in dobavnimi pogoji, veljajo določbe Obligacijskega zakonika.